Algemene voorwaarden Stichting Heeren van Dudok

Inhoudsopgave:
Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Het aanbod
Artikel 4 De overeenkomst
Artikel 5 De prijs
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Annulering
Artikel 8 Nakoming overeenkomst en uitvoering
Artikel 9 Catering

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Stichting Heeren van Dudok
Vestigingsadres (geen bezoekadres): Lingedijk 1a, 4147 BB, Asperen
Telefoonnummer: 06-23876586
E-mailadres: info@dedudok.nl
KVK-nummer: 72610905
BTW-nummer: NL859172946B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel uitgebrachte offertes als wel op elke aangegane overeenkomst van (ver)huur tussen stichting Heeren van Dudok en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal stichting Heeren van Dudok voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Artikel 3 - Het aanbod
3.1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en/of producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.2) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.3) De faciliteit is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen.
3.4) Indien de rondvaart (deels) plaatsvind op de rivier de Merwede, dienen er ten minste twee personeelsleden aanwezig te zijn.


Artikel 4 - De overeenkomst
4.1) Vaartochten – oftewel overeenkomsten op afstand – worden ten minste zeven dagen van tevoren gereserveerd om definitieve doorgang te vinden. Reserveringen die minder dan zeven dagen van tevoren worden geboekt, dienen telefonisch te geschieden en bieden geen garantie voor doorgang.
4.2) Stichting Heeren van Dudok brengt op verzoek een offerte uit met een geldigheidsduur van tien werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.4) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod Hierin worden ten minste de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst op afstand genoemd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.5) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5 – De prijs
5.1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
5.2) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6 – Betaling
6.1) De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Indien niet is voldaan aan de gestelde betalingstermijn, behoudt Stichting Heeren van Dudok zich het recht om de reservering als vervallen te beschouwen.
6.2) De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stichting Heeren van Dudok te melden.

Artikel 7 – Annulering
7.1) Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt een deel van de totale huursom in rekening gebracht, te weten:
- Bij annulering binnen 4 weken voor de reserveringsdatum: 50% van de totale huursom.
- Bij niet opdagen op reserveringsdatum: 100% van de totale huursom.
7.2) Bij te laat komen op de dag van reservering wacht de schipper maximaal 15 minuten op de opdrachtgever. na deze tijd wordt de opdrachtgever als niet gekomen beschouwd en heeft deze geen recht op restitutie van de bindende factuur van de boothuur en eventueel bestelde catering, zoals bepaald in Artikel 7.1.
7.3) Mocht Stichting Heeren van Dudok de overeengekomen dienst door overmacht (extreme weersomstandigheden, calamiteit met een der schepen) niet kunnen verlenen dan zullen alle betalingen geretourneerd worden. Stichting Heeren van Dudok is in deze gevallen niet verplicht tot schadevergoeding over te gaan.

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en uitvoering
8.1) De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2) De opdrachtgever is gehouden het gehuurde/de gebruikte faciliteiten slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de overeenkomst is aangegaan, en dat doel aan de ondernemer heeft medegedeeld. Stichting Heeren van Dudok is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, diensten en activiteiten die daarbij niet werden vermeld of wel uitdrukkelijk zijn aanvaard en/of die in strijd zijn met openbare orde, goede zeden, aanwijzingen door bevoegde autoriteiten te weigeren en/of doen verwijderen. Dit ter boordeling van het bestuur van Stichting Heeren van Dudok.
8.3) De benodigde nautische vaardigheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde bemanningsleden.
8.4) De opdrachtgever staat tegenover Stichting Heeren van Dudok in voor alle personen die zich op zijn/haar uitnodiging of anderszins wegens enige relatie met hem aan boord bevinden. Hij/zij is tegenover Stichting Heeren van Dudok aansprakelijk voor zaken waarvoor zij wettelijk verantwoordelijk zijn, veroorzaakte schade/overlast, hoe ook ontstaan, onverminderd de aanspraken die Stichting Heeren van Dudok op deze personen heeft. In geval van wangedrag van bovengenoemde(n) is de bemanning te allen tijde bevoegd de toegang tot, c.q. hen het verdere verblijf aan boord te ontzeggen, en hen zo nodig daaruit/daarvan te (doen) verwijderen.
8.5) Het aantal personen mag niet hoger zijn dan het wettelijke toegestane aantal gasten aan boord.
8.6) Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rondvaartboot zonder schriftelijke toestemming van Stichting Heeren van Dudok geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen. Mocht dit wel worden toegestaan, dan blijft de opdrachtgever onverkort aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst en deze voorwaarden, inclusief door toegelaten derden; opdrachtgever moet die nakoming ook aan deze derde(n) opleggen.
8.7) Het is de opdrachtgever niet toegestaan versieringen, decoraties en reclame-uitingen aan te brengen, evenals confetti, rijst, vuurwerk, open vuur en met helium gevulde ballonnen zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting Heeren van Dudok. Eventuele decoraties, versieringen en dergelijke moeten van onbrandbaar materiaal en geïmpregneerd zijn. Het geldig test certificaat moet getoond kunnen worden. Verder moeten de nooduitgangen te allen tijden vrijgehouden worden waardoor een veilige vluchtroute gegarandeerd blijft.

Artikel 9 – Catering
9.1) Stichting Heeren van Dudok verhuurt schepen enkel met voldoende en gekwalificeerde bemanningen aan de opdrachtgever en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleverde diensten door derden.
9.2) Indien een huurder dan wel opdrachtgever zelf catering laat verzorgen, is deze enkel gerechtigd te contracteren met een cateraar waarmee vooraf door Stichting Heeren van Dudok is ingestemd. De huurder verplicht zich om in af te sluiten overeenkomst met een cateraar de volgende bepalingen op te nemen:
- De cateraar dient voor de rondvaart beschikbare ruimten aan boord in de staat waarin de ruimten zijn aangetroffen achter te laten en zich als een zorgvuldig huurder te gedragen.
- De cateraar dient afval zelf van boord mee te nemen en af te voeren.
- De cateraar gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden en accepteert deze als toepasselijk op de tussen de opdrachtgever dan wel huurder en cateraar gesloten overeenkomst.
9.3) De opdrachtgever is jegens Stichting Heeren van Dudok volledig aansprakelijk voor het handelen van de cateraar en is verplicht de geleden schade dan wel nog te lijden schade als gevolg van de handelswijze van de cateraar te vergoeden.